Op dit moment hebben we enkel de training voor de bijzonder opsporingsambtenaren. Meerdere trainingen zullen volgen dit jaar.

Training voor bijzonder opsporingsambtenaren

Deze training werd verdeeld over 2 dagen. Een casus van seksuele intimidatie vormt de rode draad van de training. Deelnemers worden bevraagd over welke vormen seksuele intimidatie en ongewenst gedrag aan kunnen nemen. Daarbij krijgen zij de ruimte om ervaringen bij anderen in hun (werk)omgeving of bij henzelf te delen. Meldpunt seksuele intimidatie draagt hierin zorg voor veiligheid binnen de groep.

De deelnemers krijgen informatie over methoden om het gesprek over intimidatie en ongewenst gedrag aan te gaan en over de juridische kant van intimidatie. Ook krijgen zij de gelegenheid om hiermee te oefenen. Hun kennis over dit onderwerp wordt gaandeweg aangevuld door de trainer.

Vervolgens gaan de deelnemers in groepen uiteen om binnen verschillende casussen handelingsperspectieven uit te werken aan de hand van een placemat discussie. Dit enerzijds vanuit het perspectief van het slachtoffer en anderzijds vanuit het perspectief van de professional. Deze handelingsperspectieven worden met de andere werkgroepen gedeeld, geïnventariseerd en zo nodig aangevuld door de trainer. Dan volgt een onderdeel waarin de deelnemers in een andere werkgroep uiteengaan en handelingsperspectieven met elkaar bespreken en uitwerken om eigen veiligheid en zorgvuldigheid als professional te waarborgen. Ook deze uitwerkingen worden in gezamenlijkheid met de andere werkgroepen besproken en indien nodig aangevuld door de trainers. De workshop wordt afgesloten met een quiz.